Bakteri ve Kompost Çayı Uygulamaların Salihli Kiraz Çeşidinde Meyve Özellikleri, Verim ve Besin Elementi İçeriklerine Etkileri

Ad SOYAD1 Ad SOYAD1 Ad SOYAD2*

1Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Bornova-İzmir

2Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir

*İletişim (correspondence): e-posta adsoyad@yahoo.com Tel: +90 (232) 3119999; Faks: +90 (232) 3881111

ÖZET

Bu çalışmada, Salihli kiraz çeşidinde bakteri ve kompost çayı uygulamalarının meyve özellikleri, verim, gelişme ve besin elementi içeriklerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada P. mahaleb anacına aşılı Salihli kiraz çeşidi bitkisel materyal olarak kullanılmıştır. Pantoae agglomerans strain C9/1 ve Pseudomonas fluorescens strain A506 bakterileri ağaçlara 3 farklı dönemde (tam çiçeklenme, çiçeklenmeden 15 ve 30 gün sonar) kompost çayı ise 15 günlük periyotlarda (yapraklanma – meyvelerde renk dönüşümü) uygulanmıştır. Sürgün uzunluğu, meyve özellikleri, makro ve mikro besin elementleri ve verim incelenmiştir. A506 bakteri uygulaması ile sürgün uzunluğu ve sap kopma kuvveti artış göstermiştir. Bakteri ve kompost çayı uygulamalarında, meyvelerin koyu kırmızı renkli olduğu belirlenmiştir. Uygulamalara bağlı olarak, P, K, Na ve Fe içeriği bakımından farklılık ortaya çıkmıştır. Sürgün uzunluğu ve meyve özellikleri bakımından A506 ve C9/1 bakteri uygulamalarının kontrole göre etkili olduğu görülmüştür. Kompost çayı uygulamasında besin elementi içeriği en yüksek değere ulaşmıştır. Tüm uygulamalar verimi olumlu yönde etkilemiştir.

Anahtar sözcükler: Kiraz, PGPR, kompost çayı, meyve özellikleri, besin elementi

Effects of Bacteria and Compost Tea Applications on Fruit Characteristics, Yield and Nutrient Content on Salihli Sweet Cherry Variety

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the effects of PGPR and compost tea applications on fruit properties, yield, growth and nutrient content on Salihli cherry cultivar. Salihli cherry variety grafted on P. mahaleb rootstock was used as plant material in the current study. Pantoae agglomerans strain C9/1 and Pseudomonas fluorescens strain A506 bacteria were applied to trees in 3 different periods (full blooming, 15 days and 30 days after blooming) and the compost tea treatments were carried out 15 daily intervals (foliation – color transformation in fruits). Shoot length, fruit characteristics, macro and micro nutrients and yield were examined. Shoot length and stem breaking force increased by A506 bacteria application. In bacterial and compost tea applications, the fruits were dark red in color. Depending on the application, there was a difference in P, K, Na and Fe content. In this study, A506 and C9/1 bacterial applications were found to be more effective than controls in terms of shoot length and fruit characteristics. For nutrient content, the highest values were reached with compost tea application. All applications have a positive effect on yield.

Keywords: Sweet cherry, PGPR, compost tea, fruit characteristics, nutrient element

GİRİŞ

Bitkilerde gelişme ve verimlilik, besin elementlerinin yeterli miktarda alınıma bağlıdır (Zaman et al., 2014). Bu amaçla, toprakların korunmasına ve sürdürülebilirliğine özen gösterilmelidir. Verim ve kaliteyi arttıran kimyasal girdilerin, bilinçsiz kullanımı toprak verimliliğinde azalma, ekonomik ve çevresel zararlara neden olmaktadır.

Günümüzde, çevre dostu olan tarım uygulamaları geniş çapta kullanılmaktadır. Bu bağlamda, insan ve çevre sağlığı açısından faydalı mikroorganizmaların yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir (Döbereiner, 1997).

Kiraz, ülkemizin de gen merkezileri arasında yer alması nedeniyle, üretim ve ihracat açısından ekonomik değer taşıyan meyve türüdür. Özellikle “Türk Kirazı’’ ismi ile tanınan Salihli çeşidi, üretim ve dış ticaret açısından öncelikli olarak tercih edilmekte olup, yetiştiriciliği hızla yaygınlaşmaktadır (Engin ve Ünal, 2006; Çakıcı ve ark., 2012). Ancak, dünya pazarlarında istenilen miktar ve kalitede ürün talebinin karşılanmaması en önemli sorun olarak bilinmektedir. Entansif üretim yapılması sonucunda, pestisit ve kimyasal gübrelerin yoğun biçimde kullanılması insan ve çevre sağlığını olumsuz biçimde etkilemektedir. Bu durum dikkate alındığında, günümüzde düşük girdi kullanımıyla verim ve kalitenin arttırılmasına yönelik uygulamalar önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, biyolojik uygulamaların sürdürülebilir ve organik tarım açısından da önemi dikkate alındığında, Salihli kiraz çeşidinde bakteri ve kompost çayı uygulamalarının meyve özellikleri, verim, gelişme ve besin elementi içeriklerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Materyal

Bu çalışma, Kemalpaşa/İzmir’de P. mahaleb anacına aşılı yedi yaşlı Salihli kiraz çeşidinde iki yıl süreyle yürütülmüştür. Araştırmada, E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü Bakteriyoloji Laboratuarı stoklarında bulunan, Pantoae agglomerans (syn. E. herbicola) strain C9/1 (Özaktan ve ark., 2007) ve Pseudomonas fluorescens strain A506 (Temple et al., 2004, Özaktan ve ark., 2007) bakterileri kullanılmıştır.

Yöntem

Bakteri uygulaması için buzdolabında saklanan kültürler King B besiyerine çizgi ekimle aşılanmış, 24 saat sonra gelişen bakteri kolonilerinden süspansiyon hazırlanarak sıvı steril Nutrient Broth (NB) besiyeri içeren erlenlere (100 ml NB) 1ml olarak aşılanmıştır. Daha sonra 24-48 saat süreyle 150 rpm’de çalışan çalkalayıcıda aerobik olarak gelişmeye bırakılmıştır. Gelişen sıvı bakteri kültürü, çeşme suyu ile seyreltilerek, yoğunluğu spektrofotometrede (UV visible, 600nm) 109 cfu/ml’ye ayarlanmıştır. Bu süspansiyonlar kiraz ağaçlarına tam çiçeklenme, çiçeklenmeden 15 ve 30 gün sonra olmak üzere 3 kez sırt pülverizatörü yardımıyla uygulanmıştır. Uygulama ağaç başına 2lt süspansiyon olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

İncelenen özellikler

Mayıs ayının son haftasında yapılan hasatta, 50 meyve örneğinin ortalama meyve ağırlığı (g) ve meyve eti sertliği silindirik uç (4 mm, N) kullanılarak belirlenmiştir. Meyve rengi, her tekerrürde 25 adet kiraz meyvesinin ekvator bölgesinden Minolta kolorimetresi (CR-400, Minolta Co., Tokyo, Japonya) ile CIE L*, a*, b* cinsinden ölçülmüştür. Elde edilen a* ve b* değerlerinden kroma (C* = [a*2 + b*2]1/2), ve hue açısı (h° = tan−1 [b*/a*]) değeri hesaplanmıştır (McGuire, 1992). Meyve suyunun suda çözünür kuru madde (SÇKM) miktarı dijital refraktometre (PR-1, Atago, Japonya) ile % olarak saptanmış. Meyve suyunun titre edilebilir asit (TA) miktarı, 10 ml kiraz suyunun 0.1 N NaOH ile pH 8.1’e kadar titre edilerek harcanan NaOH miktarından hesaplanmış ve g malik asit/100 ml meyve suyu olarak ifade edilmiştir (Karaçalı, 2012). Meyve suyunun pH değeri, pH metre (MP220, Mettler Toledo, Almaya) yardımıyla ölçülmüştür. Sap kopma kuvveti, penetrometre ile meyveyi sapından kopararak ölçülmüştür (g).

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Salihli kiraz çeşidinde uygulamalar, sürgün uzunluğunu ikinci yılda, kontrole göre önemli oranda arttırmıştır (Çizelge 1). En uzun sürgünler (24.40 cm) Pseudomonas fluorescens A 506 bakteri uygulamasından elde edilmiştir. Bu grupta yer alan Pseudomonas putida BA-8 uygulaması ile aynı kiraz çeşidi ile (Eşitken et al., 2006) vişne (Karakurt et al., 2011), çilek (Parewa et al., 2014) ve elma çeşitlerinde (İpek et al., 2016) sürgün uzunluğunda artış belirlenmiştir. Benzer şekilde, farklı bakteri uygulamaları ile kayısı (Eşitken et al., 2002), vişne (Arıkan, 2012), elma (Coşkun, 2011) ve fındık (Ertürk et al., 2011) çeşitlerinde de artış tespit edilmiştir. Bakteri uygulamalarının bu etkisinin hormon seviyesinin değişiminin bir sonucu olabileceği bildirilmektedir (İpek et al., 2014).

Yaprakların Fe içeriği, ikinci yılda istatistiksel farklılık göstermiştir. En yüksek değer kompost çayı uygulamasında (173.17 – 174.17 ppm) tespit edilmiştir. Bu uygulama, Manfalouty nar çeşidinde Fe içerininin artışına yol açmıştır (Fayed, 2010). Bakteri uygulamaları ile Fe içeriğindeki artış, diğer araştırıcıların kiraz (Eşitken ve ark., 2006), elma (Pirlak et al., 2007) fındık (Ertürk et al., 2011) ve çilek (İpek et al., 2014) türlerindeki çalışmaları ile paralellik göstermektedir. Uygulamaların Cu, Mn ve Zn içeriğini önemli olarak etkilememesi çilek çeşitlerinde de ortaya konmuştur (İpek et al., 2014). Ancak Cu için C9\1, Mn için A506 ve Zn için her iki bakteri uygulaması ile sadece tek yılda kontrole göre artış belirlenmiştir.

SONUÇ

Sürdürebilirlik anlayışının önemli olduğu günümüzde, sağlıklı ve temiz üretim ile çevreye verilen zararın azaltılması önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bakteri ve kompost çayı konusundaki çalışmaların yoğunluk kazandığı dikkat çekmektedir. Bu uygulamaların arazi ve kontrollü koşullarda gelişimi hızlandırdığı, verimi arttırdığı, pestisit ve gübre kullanımını azalttığı görülmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz açısından önem taşıyan Salihli kiraz çeşidinde yürütülen çalışmada, sürgün uzunluğu, suda çözünebilir toplam kuru madde ve pH bakımından A506 bakteri, buna karşılık sap kopma ve ortalama meyve ağırlığında C 9/1 bakteri, verim açısından ise yapılan tüm uygulamaların kontrole göre etkili olduğu görülmüştür. Besin elementi içeriği bakımından kompost çayı uygulaması ile en yüksek değerlere ulaşılmıştır. Bakteri uygulaması ile iki yılda N, P ve Na; ikinci yılda K, Ca ve Mg içeriği kontrole göre yüksek bulunmuştur. Her iki bakteri Mg, P ve K; A506 bakterisi N ve C9\1 bakterisi Ca içeriğini kontrole göre yükseltmiştir.

KAYNAKLAR

Anonim, 2018. http://en.wikipedia.org/wiki/Compost.

Arıkan, Ş., M. İpek and L. Pırlak. 2013. Effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield and fruit quality of quince. International Conference on Agriculture and Biotechnology 10.7763/IPCBEE. V60. 19.

Bhattacharyya P.N. and D.K. Jha. 2012. Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR): emergence in agriculture. World J Microbiol Biotechnol., 28:1327–1350.

Bona, E., G. Lingua and V. Todeschini. 2016. Effect of bioinoculants on the quality of crops In Bioformulations: For Sustainable Agriculture. Arora N.K., editor; Mehnaz S., editor; and Balestrini R., editor. (eds). New Delhi: Springer India, Private Ltd., pp. 93–124.

Bremner, J.M. 1965. Nitrojen availability index, methods of soil analysis Part II. 1324-1345, American Society of Agronomy, USA.

Coşkun, N. 2011. Bitki büyümesini artırıcı rizobakteriler (BBAR) ve perlan (BA+GA4+7) uygulamalarının, M9 anacı üzerine aşılı bazı elma çeşitleri fidanlarında dallanma üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Çakıcı, H., M. Çiçekli ve H. Arslan. 2012. Bağyurdu – İzmir Yöresi Kiraz Plantasyonlarının Beslenme Durumu. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 49 (1): 7-15.

Demirci, F. ve Ö. Hancıoğlu. 2005. Ankara ili Çubuk ilçesi vişne ağaçlarında çiçek ve sürgün monilya hastalığı (Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey) ile savaşım çalışmaları. Tarım Bilimleri Dergisi 11 (2):178-183.

Döbereiner, J. 1997. Biological nitrogen fixation in the tropics: social and economic contributions, Soil Biol. Biochem,. 29:771–774.

Engin, H. ve A. Ünal. 2006. ‘0900 Ziraat’ Kiraz Çeşidinin Kış Dinlenmesi Üzerine Araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., , 43(1):1-12.

Ercisli, S., A. Esitken, R. Cangi and F. Sahin. 2003. Adventitious root formation of kiwifruit in relation to sampling date, IBA and Agrobacterium rubi inoculation. Plant Growth Regulation 41: 133-137.

Ercisli, S., A. Esitken and F. Sahin. 2004. Exogenous IBA and inoculation with Agrobacterium rubi stimulate adventitious root formation on hardwood stem cuttings of two rose genotypes. HortScience 39 (3): 533-534.

Erturk, Y., R. Cakmakci, O. Duyar and M. Turan. 2011. The effects of plant growth promotion rhizobacteria on vegetative growth and leaf nutrient contents of hazelnut seedlings (Turkish hazelnut cv, Tombul and Sivri). International Journal of Soil Science. 6 (3):188-198.

Erturk, Y., S. Ercisli and R. Cakmakci. 2012. Yield and growth response of strawberry to plant growth promoting rhizobacteria inoculation. Journal of Plant Nutrition, 35(6): 817-826.

Eşitken, A., H. Karlıdağ, S. Ercişli and F. Şahin. 2002. Effects of foliar application of bacillus subtilis Osu-142 on the yield, growth and control of shot-hole disease (Corneum blight) of apricot. Gartenbauw, 67 (4):139-142, 2002.

Esitken, A., L. Pirlak, M. Turan and F. Sahin. 2006. Effects of floral and foliar application of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield, growth and nutrition of sweet cherry. Sci. Hort., 110:324–327.

Esitken, A., H.E. Yildiz, S. Ercisli, M.F. Donmez, M. Turan and A. Gunes. 2010. Effects of plant growthpromoting bacteria (PGPB) on yield, growth andnutrient contents of organically grown starwberry. Scientia Horticulturae, 124: 62-66.

Fayed, T.A. 2010. Effect of compost tea and some antioxidant applications on leaf chemical constituents, yield and fruit quality of pomegranate. World Journal of Agricultural Sciences Vol.6 No.4 pp.402-411 ref.35

Gunes, A., K. Karagoz, M. Turan, R. Kotan, E. Yildirim, R. Cakmakci and F. Sahin. 2015. Fertilizer efficiency of some plant growth promoting rhizobacteria for plant growth. Research Journal of Soil Biology, 7: 28-45.

Ipek, M., L. Pirlak, A. Esitken, M.F. Dönmez, M. Turan and F. Sahin. 2014. Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) ıncrease yield, growth and nutrition of strawberry under high-calcareous soil conditions. Journal of Plant Nutrition, 37:990–1001.

“Kongremize göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için çok teşekkür ederiz. USKO 2019’da görüşmek üzere”

  • Tam metin gönderimi için son tarih 5 Nisan 2019’dir. Tam metinlerin usko2019@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek bildirilerin sadece özetleri kongre kitabında yer alacaktır.
  • Bildiri kabul metinleri yazarlara gönderilmiştir. Kabul metni ulaşmayan bildiri sahipleri usko2019@gmail.com adresine mail atabilirler.
Kongre Düzenleme Kurulu
close-link